StRaWbèRy F¡eLdS

MåY uR SåLtY Dày b PèPpÉreD w¡d SpiCy LùV MaY ù SmiLè iÑ LèmoÑ SuÑsHinÉ PlåY oÑ StRaWbèRy  F¡eLdS UñdèR à VaÑilLà SkY Iñ sHorT HåV Ä YuMmY Day..